·      यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र भित्रका सडक, पुल, झोलुङ्गे पुलहरु बाह्रै महिना संचालन गर्ने।


·      वार्षिक विकास कार्यक्रममा समाबेश भएका सडक, पुल, झोलुङ्गे पुलहरुको निर्माण तथा संचालन।


·      संचालनमा रहेका सडक, पुल, झोलुङ्गे पुलहरुको स्तरोन्नति।