Law/Regulations

Title Categories Update Date Download
बहुवर्षीय ठेक्_का बन्दोवस्त सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५
Law/Regulations
2022-11-04
Download
सुदूरपश्चिम प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
Law/Regulations
2022-11-04
Download
वार्षिक विकास कार्यक्रम
Law/Regulations
2022-11-04
Download
सुदूरपश्‍चिम प्रदेश सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) नियमावली २०७९
Law/Regulations
2022-06-30
Download