Notices

Title Categories Update Date Download
बोलपत्र स्वीकृत हुने आशयको सूचना
Notices
2023-04-07
Download
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना
Notices
2022-11-13
Download
ठेक्का न IDOBTD/NCB/W/R/02/2079-80 को Qualification Criteria Clause no.2.4.2 मा संसोधन
Notices
2022-11-08
Download
वार्षिक विकास कार्यक्रम
Notices
2022-11-04
Download